1397/04/03 10:43
بازديد استاندار مركزي از غرفه سازمان همياري شهرداريهاي استان مركزي
سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی و رئیس شورای سازمان ،فرخی معاون اقتصادی استاندار و همراهان از غرفه سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی در سومین نمایشگاه خدمات و مبلمان شهری در اراک بازدید نموده و در جریان اقدامات این سازمان قرار گرفتند. عالیخانی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی در این بازدید توضیحاتی در این خصوص به استاندار مرکزی و همراهان ارائه نمود.

سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی و رئیس شورای سازمان ،فرخی معاون اقتصادی استاندار و همراهان از غرفه سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی در سومین نمایشگاه خدمات و مبلمان شهری در اراک بازدید نموده و در جریان اقدامات این سازمان قرار گرفتند. عالیخانی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی در این بازدید توضیحاتی در این خصوص به استاندار مرکزی و همراهان ارائه نمود.