1397/05/11 07:46
با حضور اعضاي هيئت مديره صورت پذيرفت؛
برگزاري جلسه هيئت مديره سازمان همياري شهرداريهاي استان مركزي
جلسه هيئت مديره سازمان همياري شهرداريهاي استان مركزي باحضور زنديه وكيلي معاون استاندار و رئیس هیئت مدیره سازمان ، عاليخاني مديرعامل سازمان،تاجران شهردار اراك،حيدري مديركل دفتر امور شهري و شوراهای استانداري و حسيني شهردار ساوه برگزار و در مورد استفاده از ظرفیتهای سازمان در انجام پروژه های استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

جلسه هيئت مديره سازمان همياري شهرداريهاي استان مركزي باحضور زنديه وكيلي معاون استاندار و رئیس هیئت مدیره سازمان ، عاليخاني مديرعامل سازمان،تاجران شهردار اراك،حيدري مديركل دفتر امور شهري و شوراهای استانداري و حسيني شهردار ساوه برگزار و در مورد استفاده از ظرفیتهای سازمان در انجام پروژه های استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.