1398/04/22 13:40
طي احكامي از سوي مجتبي عاليخاني صورت گرفت ؛
دو انتصاب در مجموعه سازمان همياري شهرداريهاي استان مركزي
طي احكامي جداگانه از سوي مجتبي عاليخاني،مديرعامل سازمان همياري شهرداريهاي استان مركزي و رئيس هيئت مديره شركت نمايشگاههاي بين المللي ، از خدمات جهان ميرزائي تقدير و مرتضي اسلامي زاده به عنوان سرپرست شركت نمايشگاههاي بين المللي استان مركزي منصوب شد. همچنين مهدي جهان ميرزائي به عنوان سرپرست شركت هميار هزاره پويان از شركتهاي تابعه سازمان همياري شهرداريهاي استان در حوزه بازرگاني منصوب شد.

طي احكامي جداگانه از سوي مجتبي عاليخاني،مديرعامل سازمان همياري شهرداريهاي استان مركزي و رئيس هيئت مديره شركت نمايشگاههاي بين المللي ، از خدمات جهان ميرزائي تقدير و مرتضي اسلامي زاده به عنوان سرپرست شركت نمايشگاههاي بين المللي استان مركزي منصوب شد.

همچنين مهدي جهان ميرزائي به عنوان سرپرست شركت هميار هزاره پويان از شركتهاي تابعه سازمان همياري شهرداريهاي استان در حوزه بازرگاني منصوب شد.