1398/04/24 13:18
با حضور رئيس هيئت مديره و مديرعامل صورت گرفت؛
برگزاري جلسه هيئت مديره سازمان همياري شهرداريهاي استان مركزي
جلسه هيئت مديره سازمان همياري شهرداريهاي استان مركزي با حضور زنديه وكيلي معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و رئيس هيئت مديره ، عاليخاني مدير عامل سازمان همياري شهرداريهاي استان ، حيدري مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري و مسئولين مربوطه برگزار شد.در این جلسه برخی مسائل و موضوعات سازمان بررسی و مصوبات لازم صادر گردید.

جلسه هيئت مديره سازمان همياري شهرداريهاي استان مركزي با حضور زنديه وكيلي معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و رئيس هيئت مديره ، عاليخاني مدير عامل سازمان همياري شهرداريهاي استان ، حيدري مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري و مسئولين مربوطه برگزار شد.در این جلسه برخی مسائل و موضوعات سازمان بررسی و مصوبات لازم صادر گردید.