1398/06/30 08:28
بازديد مسئولين استان از پروژه تعريض جاده مرزيجران-هزاوه
آقازاده استاندار مركزي به همراه كريمي نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي،زنديه وكيلي معاون عمراني استانداري،مرزبان مديركل راه و شهرسازي و عاليخاني مديرعامل سازمان همياري شهرداريهاي استان مركزي از پروژه تعريض جاده مرزيجران-هزاوه بازديد نمودند.

آقازاده استاندار مركزي به همراه كريمي نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي،زنديه وكيلي معاون عمراني استانداري،مرزبان مديركل راه و شهرسازي و عاليخاني مديرعامل سازمان همياري شهرداريهاي استان مركزي از پروژه تعريض جاده مرزيجران-هزاوه بازديد نمودند.