1398/08/04 11:32
حضور مديرعامل سازمان در مراسم افتتاحيه جشنواره و آيين شكر گزاري برداشت انگور روستاي هزاوه اراك
حضور مجتبي عاليخاني مدير عامل سازمان همياري شهرداريهاي استان مركزي در مراسم افتتاحيه جشنواره و آيين شكر گزاري برداشت انگور روستاي هزاوه اراك

حضور مجتبي عاليخاني مدير عامل سازمان همياري شهرداريهاي استان مركزي در مراسم افتتاحيه جشنواره و آيين شكر گزاري برداشت انگور روستاي هزاوه اراك