1398/08/04 11:40
سرپرست حراست سازمان همياري شهرداريهاي استان مركزي معرفي شد
جلسه تكريم و معارفه سرپرست حراست سازمان همیاری شهرداریهای استان با حضور عالیخانی مدیرعامل سازمان،مدیرکل حراست استانداری و مسئولین مربوطه برگزار شد. در این جلسه از زحمات علیرضا عظیمی در مدت مسئولیت حراست تقدیربعمل آمد و محمد حسن راستگردانی به عنوان سرپرست حراست سازمان همیاری شهرداریهای استان معرفی شد.

جلسه تكريم و معارفه سرپرست حراست سازمان همیاری شهرداریهای استان با حضور عالیخانی مدیرعامل سازمان،مدیرکل حراست استانداری  و مسئولین مربوطه برگزار شد.
در این جلسه  از زحمات علیرضا عظیمی در مدت مسئولیت حراست تقدیربعمل آمد و محمد حسن راستگردانی به عنوان سرپرست حراست سازمان همیاری شهرداریهای استان معرفی شد.