1398/04/29 14:47
آيين تكريم و معارفه مديرعامل شركت نمايشگاههاي بين المللي استان مركزي برگزار شد
آيين تكريم و معارفه مديرعامل شركت نمايشگاههاي بين المللي استان مركزي با حضور عاليخاني مديرعامل سازمان همياري شهرداريهاي استان و رئيس هيئت مديره شركت و ساير اعضاي هيئت مديره برگزار شد. در اين جلسه از زحمات مهدي جهان ميرزائي مديرعامل سابق تقدير و مرتضي اسلامي زاده به عنوان سرپرست شركت نمايشگاههاي بين المللي استان مركزي معرفي شد.

آيين تكريم و معارفه مديرعامل شركت نمايشگاههاي بين المللي استان مركزي با حضور عاليخاني مديرعامل سازمان همياري شهرداريهاي استان و رئيس هيئت مديره شركت و ساير اعضاي هيئت مديره برگزار شد.

در اين جلسه از زحمات مهدي جهان ميرزائي مديرعامل سابق تقدير و مرتضي اسلامي زاده به عنوان سرپرست شركت نمايشگاههاي بين المللي استان مركزي معرفي شد.